شنبه 5 بهمن 1398 1/25/2020

ایرجت

نصب ، راه اندازی و پخش تیزر از دستگاه ایرجت اسکرین جدیدترین رسانه تبلیغاتی اروپا

سمینار

برگزاری همایشهای تخصصی و ارائه خدمات مرتبط با بیش از 20 سال سابقه حرفه ای

مطبوعات

ارائه خدمات تبلیغاتی در نشریات کثیرالانتشار ، تخصصی ، اجتماعی و ورزشی

تیزر

طراحی ، ساخت و پخش تیزرهای تلویزیونی در شبکه های سراسری

محیطی

جامع ترین مرجع اطلاعات تابلوهای تبلیغاتی در سراسر کشور

نمایشگاه

طراحی و اجراء غرفه و سازه و ارائه خدمات جنبی

مشاور ، مجری و صاحب رسانه

سمینار

برگزاری همایشهای تخصصی و ارائه خدمات مرتبط با بیش از 20 سال سابقه حرفه ای

محیطی

جامع ترین مرجع اطلاعات تابلوهای تبلیغاتی در سراسر کشور

مطبوعات

ارائه خدمات تبلیغاتی در نشریات کثیرالانتشار ، تخصصی ، اجتمائی و ورزشی

نمایشگاه

طراحی و اجراء غرفه و سازه و ارائه خدمات جنبی

تیزر

طراحی ، ساخت و پخش تیزرهای تلویزیونی در شبکه های سراسری

ایرجت

نصب ، راه اندازی و پخش تیزر از دستگاه ایرجت اسکرین جدیدترین رسانه تبلیغاتی اروپا

خدمات نوین

ارائه خدمات در فضاهای ایندور

چاپ

اتوبوس

ماکت حجمی

اسپیس فریم

طراحی سازه و تابلو